Bon turystyczny

Regulamin Wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego

Niniejszy Regulamin określa zasady wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego dla Karczmy Góralskiej

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Polski Bon Turystyczny – dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu. Świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Więcej informacji odnośnie do Polskiego Bonu Turystycznego można znaleźć w Ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym.

2. Kod – ciąg znaków udostępniany Uczestnikowi z prywatnego konta ZUS PUE.

3. Organizator –  Karczma Góralska, 21-580 Wisznice, ul. Wlodawska 4a, NIP: 539-114-05-05, REGON: 030284400

4. Regulamin – niniejszy regulamin wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego.

5. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, do której Organizator skierował propozycję wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego.

6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Holiday Park & Resort, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem dochodzi w chwili zapłaty przez Uczestnika całkowitej ceny należnej Organizatorowi określonej w § 2 ust. 3 Regulaminu, bez możliwości jej zwrotu w przypadku anulowania rezerwacji lub nieskorzystania z dokonanej rezerwacji.

§ 2 Zasady Wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego

1. Organizator na zasadach określonych na www.gov.pl, umożliwia uczestnikowi założenie rezerwacji na pobyt z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego.

2. Po utworzeniu wstępnej rezerwacji przez Uczestnika i Pracownika Karczmy Góralskiej, Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki, co tożsame jest z zawarciem Umowy oraz akceptacją Regulaminu i Regulaminu Karczmy Góralskiej.

3. W przypadku, jeśli rezerwacja jest dokonywana na miejscu, wszystkie płatności powinny być uregulowane przy zakładaniu rezerwacji w recepcji.

 4. W przypadku opłacenia przez Gościa rezerwacji pobytu w Karczmie Góralskiej z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego, o którym jest mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym, nie jest możliwe późniejsze dokonanie zmiany rezerwacji w zakresie danych tych Gości wskazanych w procesie rezerwacyjnym, którym przyznano świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego, jak i dziecka, na którego przyznano to świadczenie.

5. W przypadku dokonania przez Uczestnika wpłaty kwoty niższej aniżeli odpowiadająca pełnej cenie zakupionej rezerwacji, Uczestnik wzywany jest do dokonania dopłaty w terminie 2 dni roboczych. W przypadku braku dokonania płatności rezerwacja zostaje anulowana.

6. Niedokonanie zapłaty w określonym wyżej terminie będzie skutkowało anulowaniem dokonanej rezerwacji i zwrotem środków z bonu na konto ZUS. Zwrot środków na Polski Bon Turystyczny nastąpi niezwłocznie po anulowaniu rezerwacji.

7. Polski Bon Turystyczny pozwala na opłacenie pobytu na podstawie założonej rezerwacji. Usługi dodatkowe, usługa sprzątania, opłaty klimatyczne nie podlegają opłacie z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego.

8. Uczestnik ma możliwość wykorzystać dowolną kwotę z Polskiego Bonu Turystycznego oraz dowolną ilość bonów (przypadających na daną osobę).

9. Rezerwacja dokonana przez Uczestnika musi zawierać meldunek dziecka, na które przysługuje Polski Bon Turystyczny.

10. Polski Bon Turystyczny przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin
 z co najmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym.

11. Uczestnik ma obowiązek samemu zalogować się na platformę ZUS w celu pobrania Polskiego Bonu Turystycznego i przedłożyć go w momencie dokonywania rezerwacji.

12. Aktywowanie Polskiego Bonu Turystycznego powinno odbyć się w obecności Pracownika Karczmy Góralskiej, który podczas zakładania rezerwacji zweryfikuje Uczestnika na platformie PUE ZUS. Uczestnik w trakcie podawania bonu otrzyma smsa z kodem, który również musi podać Pracownikowi Karczmy w celu weryfikacji.

13. Faktura za pobyt nie zawiera kwoty wpłaconej z Polskiego Bonu Turystycznego.

14. Uczestnik ma możliwość przyjechania do Karczmy Góralskiej i założenia rezerwacji na miejscu
z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego.

15. Uczestnik może skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego w procesie dokonywania rezerwacji.

16. Uczestnik ma możliwość wykorzystać dowolną kwotę z bonu.

17.  Po zawarciu Umowy Uczestnikowi przesyłany jest e-mail zawierający potwierdzenie dokonania rezerwacji.

18. Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej w ramach akcji z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego.

19. Organizator dopuszcza jednokrotną zmianę terminu pobytu w ramach wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania). W przypadku kolejnej zmiany w ramach jednej rezerwacji lub zmiany terminu pobytu w terminie krótszym, niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia bezzwrotnej opłaty za zmianę terminu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania) w wysokości 100,00 zł (słownie: stu zł 00/100)

                                                           

                                                            § 3 Ochrona danych osobowych

 Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, z którym Uczestnik może się skontaktować: pisemnie na adres: kontakt@karczmagoralska.org.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu:

a) prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania obowiązków wynikających z

b) windykacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

c) rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest obsługa procesu reklamacyjnego
d) reklamy produktów i usług – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług

 e) archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług.

 3. Administrator może pozyskać dane osobowe Uczestnika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

 4. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom związanym z nim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym: obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez  okres 6 lat od momentu zakończenia usługi. Organizator przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli Uczestnik  zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

6. Uczestnik ma prawo do:

a) dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 b) do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Organizatora przekazanych mu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Uczestnik oraz Osoba polecona mają prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

d) wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie na adres: kontakt@karczmagoralska.org względnie osobiście w siedzibie Administratora. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. W szczególności Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz Osobę poleconą ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

 9. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu.


§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niezrealizowania z winy Organizatora postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Uczestnika uchybienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Organizatora lub drogą korespondencji email na adres: kontakt@karczmagoralska.org.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Organizatora we wskazanym terminie, Organizator powiadomi Uczestnika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.

 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić pisemnie przyczyny odmowy, a następnie pouczyć Uczestnika o prawie złożenia odwołania do właściwych organów.

6. Zasady zgłaszania Reklamacji dotyczących warunków pobytu oraz zasady zgłaszania i usuwania usterek określa Karczmy Góralskiej.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Karczmy Góralskiej, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informację na stronie Organizatora.

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie będzie wywierała wpływu na rezerwacje już dokonane przed jego wprowadzeniem.

 4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy Sąd powszechny